Våra tjänster - Solel

Vi är en komplett installations- och servicepartner inom el, telecom, byggnads, ställningsmontage och svetsning med verksamhet i  hela Sverige.

Hur går det till att installera en solanläggning? 

För att säkerställa kvalitet och en trygghet för dig i processen har vi tagit fram en modell som alltid används när vi installerar en solenergianläggning.

Steg 1 – Den första kontakten

Första kontakten sker oftast via telefon. Då pratar vi förutsättningar och får en första uppfattning om projektets omfattning och möjligheter.

Om vi får tillräckligt mycket information via telefon kan det i vissa fall räcka för att vi ska kunna lämna en budgetoffert för vad en komplett installation kostar.

Steg 2 – Vi besöker dig

En bild säger mer än tusen ord, men vi vet av erfarenhet att allt inte är vad det ser ut att vara. Har vi inte besökt och kontrollerat förutsättningarna i steg 1 så gör vi det nu. Detta för att vi ska kunna kontrollmäta taket och kontrollera alla förutsättningar för installationen.

Efter vårt besök får du en offert med en beskrivning av överenskommet material, ett fast pris på installationen och vi kommer även överens om övriga villkor.

Steg 3 – Föranmälan och planering

När vi fått ditt förtroende att leverera skickar vi in en föranmälan till det bolag som äger elnätet till din fastighet. De ger oss ett installationsmedgivande, ställer krav på utrustningen och hur den ska ställas in. Det ställs krav på att växelriktaren uppfyller de Svenska elkvalitetsnormerna, är CE-märkt och uppfyller krav på elsäkerhet.

I det här steget kommer vi överens om när vi ska installera anläggningen. Vi tar fram arbetsmiljöplaner och planerar installationen för att vi ska kunna arbeta tryggt och säkert.

Du bör nu kontakta din elhandlare för att komma överens om ett avtal för inmatning av el. Som kund måste du själv teckna ett sådant avtal. Läs mer om elavtal, elcertifikat och ursprungsgarantier på nästa uppslag.

Steg 4 – Installation och driftsättning

Nu börjar det roliga! Är det en större installation så får du materialet levererat till dig några dagar före installationen. Vid de flesta villainstallationer har dock våra installatörer med sig solceller och övrigt material när de startar upp installationen.

När installationen är avslutad gör våra installatörer en driftsättning av anläggningen, upprättar ett driftsättningsprotokoll och dokumenterar hur anläggningen är installerad.

Steg 5 – Genomgång

Här går vi tillsammans igenom installationen. Vid denna genomgång överlämnas dokumentation och garantibevis för anläggningen och du har såklart möjlighet att ställa eventuella frågor.

Steg 6 – Färdiganmälan och mätarbyte

När allt är monterar och klart kan vår elektriker skicka in en färdiganmälan till elnätsbolaget. Det är nu elnätsbolagets ansvar att byta din elmätare så att den kan mäta både konsumtion och produktion. När elmätaren är utbytt och den fått sitt ID-nummer kan du slutföra avtalet med elhandlaren. Nu kan ansökan om eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier göras.

Din anläggning kommer nu att producera el i många år framöver.

Solel – Så fungerar det!

Det finns olika slags solceller (mono-, polykristallina, tunnfilm, etc.). Solceller skall inte förväxlas med solfångare. Solfångare producerar varmt vatten och solceller producerar likström från solens instrålning. För att denna ström skall kunna användas i ett vanligt hushåll måste strömmen omvandlas till växelström, detta görs i en s.k. växelriktare (engelska inverter). Hushållets elcentral leder strömmen antingen till hushållets egen förbrukning (om det finns en last) eller ut i elnätet (om det saknas en last). Principen är densamma för både villa och annan fastighet.

Utgångspunkten är alltså att du i första hand tillverkar elektricitet för eget bruk. Vi saknar idag möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt lagra elektricitet. Att lagra elektricitet i batterier i tillräcklig mängd för att försörja ett helt hushåll skulle bli orimligt dyrt. Turligt nog finns möjligheten att få avsättning för din överskottsproduktion hos ett växande antal energibolag. Du säljer alltså ditt överskott i egenskap av mikroproducent.

Observera att förutsättningarna för denna marknad förändras mycket snabbt i avvaktan på att det skall skapas en gemensam lagstiftning på området. Informationen som följer här är därmed en färskvara. För att få dagsaktuell information bör du som kund söka mer information hos Skatteverket, Energimyndigheten eller hos ditt lokala energibolag.

Följande principer gäller för att du som privatperson skall kunna sälja el som mikroproducent;

  • Du producerar el i första hand för eget bruk
  • Under kalenderåret som helhet konsumerar du mer el än du producerar
  • Din elanläggning har en huvudsäkring på maximalt 63 A
  • Din produktionsanläggning har en effekt på maximalt 43,5 kW
  • Du skall vara fast ansluten till elnätet
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag (gratis för mikroproducenter)
  • Abonnemanget bekräftar att din anläggning uppfyller alla gällande regler och krav
  • Installationer och anmälan skall i normalfallet göras av behörig elinstallatör

Principskiss

1. Solen strålar

2. Solpaneler producerar el

3. Växelriktaren omvandlar elen till 230V

4. Elcentral

5. El till huset

6. Nätägarens elmätare för köp/sälj av överskottsel

 

 

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontor

River Valley Telecom AB
Industrivägen 5
796 31 Älvdalen

Öppettider

M-F: 07:00 – 16:00
L-S: Stängt